Notarius publicus

Notarius publicus har till uppgift att bistå allmänheten med bland annat följande. – bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar, – närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts, – kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar, – efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser, – ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man, – bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan. – bestyrka översättningar.

Adress: Östra Ågatan 37 i Uppsala

Expeditionstid
Måndag – torsdag   kl.10.00 — 11.30.
Fredag                   Stängt 

 

OBS Vi har ingen Notarius Publicus-mottagning i Gävle

 

 

Advokatfirman Wijk & Nordström AB
advokat@wn.nu
Östra Ågatan 37 • Box 1022, 751 40 Uppsala • Telefon: 018 - 15 76 80
Nygatan 3, 803 20 Gävle • Telefon: 026 - 18 31 00

Allmänna villkor